Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

KİLİSE’NİN BAŞI

Kilise’nin başı ifadesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bazı kültürlerde Roma’daki papa düşünülür. Diğerleri etkileyici bir pastörü ya da bir ihtiyar kurulunu düşünebilir. Bazıları uzak bir şehirdeki mezhep merkezlerini düşünebilir. Ancak Yeni Antlaşma yazarları İsa Mesih’in kilisenin başı olduğu konusunda hemfikirlerdi. Peki nasıl böyle bir iddiayı ortaya sürüyorlar? Dahası, bu ne anlama geliyor ve günümüzdeki kilisenin yaşamı için neden önemlidir?

Yeni Antlaşma yazarları İsa Mesih’in kilisesinin tek başı olduğunu öğretir. Bu iddiayı İsa’nın yüceltilerek dirilişi, göğe alınışı ve Baba’nın sağında oturuşuyla bağlarlar. İsa’yı ölümden dirilten Baba, Oğlunu sağına oturttu ve “Her şeyi (İsa’nın) ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi” (Efesliler 1:20, 22; ayrıca Koloseliler 1:18). Dirilen İsa öğrencilerine görev vermeden önce onlara şöyle dedi “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi” (Matta 28:18). İsa’ya bu yetki yüceltildiği sırada verildi.

İsa’nın kilisenin tek başı olması ne anlama geliyor? Bu Söz’ü ve Ruh’u aracılığıyla kilisesine hükmettiği anlamına gelir. Elçileri aracılığıyla Kutsal Kitap’ı kilisenin ellerine vermiştir. Kutsal Kitap, Mesih’in neye inanmamızı istediğini ve Mesih’in nasıl yaşamamızı istediğini öğretir. İsa ayrıca Ruh’unu inananlarda yaşaması için yolladı. Mesih’in onlar için koyduğu Söz’ün yollarında yürümeleri için inananları kuşatmak Ruh’un sevinci ve görevidir (Yeşaya 59:21).

Kral İsa’nın Söz’ü aracılığıyla kiliseye verdiği belirli bir sağlayışı da kilisenin yönetimidir. Pavlus bize kilise olgunlukta büyüyebilsin diye göğe alınmış İsa Mesih’in, kiliseye “pastörler ve öğretmenler” sağladığını söylüyor (Efesliler 4:11-16). Mesih ayrıca kiliseye, diğer hizmet eden kişiler ile beraber çobanlık yapmaları için ihtiyarlar sağlamıştır (1 Timoteos 5:17; 1. Petrus 5:1-4). Hem Elçilerin İşleri hem de Yeni Antlaşma’daki mektuplar bize İsa’nın, ihtiyarlardan kiliseyi nasıl yönetmelerini istediğini görmemize yardımcı olur. Ayrıca İsa kiliseye kendine has bir disiplin sistemi sağlamıştır. Kral olarak kilisesinde disiplin uygulamasını gözeteceğine dair söz verir (Matta 18:15-20). Kilise disiplininin amaçlarından biri de Hristiyanların yaşamlarını Söz’e göre düzenlemelerine yardımcı olmaktır. Bu yolların her birinde, İsa kilisesinde kurtaran egemenliğini canlı bir şekilde sergiler.

İsa Mesih’in kilisesi üzerinde baş olması kilisenin yaşamı için neden önemlidir? Hristiyanlar olarak, İsa Mesih’in Rab’liği altında yaşamak bizim hem görevimiz hem de sevincimizdir (Romalılar 10:9). Kilise, Mesih’in Rab’liğinin bu dünyada benzersiz bir şekilde sergilendiği yer olduğundan, bir imanlı İsa Mesih’in kilisesinin parçası olmayı nasıl reddedebilir? Mesih’e olan bağlılığımız, kilisesine bağlı olmamızı gerektirir. Bu bağlılık, Söz’ün olduğu gibi deklare edildiği yerel bir kiliseye bağlı olmamız anlamına gelir. Bu aynı zamanda üyelik yeminlerimizi onurlandırmamız gerektiği anlamına geliyor. Birçok kilise için benimki de dahil olmak üzere bu bağlılık Tanrı’ya adanmış hayatlar yaşama, kilisenin “tapınma ve hizmetlerine” katılma ve destekleme ve “kilise yönetimine ve disiplinine bağlı olmadır”.

Kilise yönetimine ve disiplinine bağlı olma, zor ve kültürel açıdan farklılıklar gösterebilir. Fakat aynı zamanda gereklidir. Mesih’in Rab’liğinin altında böyle nasıl yaşayabiliriz? Çünkü kilisedeki ihtiyarlar Mesih’in otoritesi altında hizmet ettiklerini hatırlamalıdırlar. Onlar hizmetkârdırlar, kral değil. Nihayetinde kilisede öğrettikleri ve yaptıkları her şeyden dolayı Mesih’e karşı sorumludurlar. Ama onlarınki önemli bir iştir. Onların emekleri aracılığıyla, Mesih görünür biçimde kilisesini yönetir.

Hristiyanlar kilisedeki liderlerine itaat ederler çünkü İsa Mesih onlara bunu emretmiştir. Ancak Hristiyan itaati asla körü körüne olmamalıdır. Veriyalılar gibi, liderlerimizin söylediği her şeyi Tanrı’nın Sözü’nün standardıyla ölçeriz. Sadece Tanrı vicdanın Rab’bidir. Yönetimin kilisede düzgün çalışması için, Hristiyanlar Kutsal Kitap’ı iyi bilmeli ve kilisede duydukları veya gördükleri her şeyi Kutsal Kitapsal olarak ayırt edebilmelidir. Mesih bu yolla kilisesinin yönetimi aracılığıyla yüceltilir.

Kral İsa Mesih sık sık sıradan yollarla olağanüstü işler yapar. Kilisenin yaşamı ve yönetimi bir istisna değildir. Kiliseye dahil oluşunuz İsa Mesih’in hükmünü nasıl gösteriyor?

Guy Waters