Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

İKİNCİ GELİŞ

İSA MESİH YÜCELİK İÇİNDE DÜNYAYA DÖNECEKTİR

Kardeşler, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab’bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar, “Her şey esenlik ve güvenlik içinde” dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.

1.Selanikliler 5:1-4

Yeni Antlaşma’da tekrar ve tekrar İsa Mesih’in bir gün geri geleceği ilan edilir. Bu, O’nun “kraliyet ziyareti,” “görünüşü” ve “gelişi” (Grekçe: παρουσία, parousia) olacaktır. Mesih bu dünyaya yücelik içinde dönecektir. Kurtarıcı’nın ikinci gelişi kişisel ve bedensel bir biçimde olacaktır (Matta. 24:44; Elçilerin İşleri 1:11; Koloseliler 3:4; 2.Timoteos 4:8; İbraniler 9:28). Bunun yanı sıra, gözle görülür ve zaferli olacaktır (Markos 8:38; 2.Selanikliler 1:10; Vahiy 1:7). İsa tarihi sona erdirmek, ölüleri diriltmek, dünyayı yargılamak, (Yuhanna 5:28-29) ve yeniden inşa edilecek kâinatın kapısını açmak (Romalılar 8:17-18; Koloseliler 3:4) amacıyla gelecektir. Bu durumu yerine getirmesi O’nun göğe alındıktan sonra aracı olarak sürdürdüğü egemenliğinin son aşaması ve mutlak zaferi olacaktır. Bunlar yerine geldikten sonra, Şeytan’ın aktif bir şekilde engel olmaya çalışmasına rağmen egemenliğin asıl amacı olan kurtuluşun sağlanması tamamlanacaktır. Pavlus, Mesih’in bundan sonra “egemenliği Baba Tanrı’ya teslim edeceğini” ve “Tanrı’ya bağımlı olacağını” (1.Korintliler 15:24-28) söylediğinde, Mesih’in ikinci gelişten sonraki yüceliğinde bir azalma olacağını ima etmiyor. Burada dirilmiş olan Oğul’un tahta çıkışı sayesinde Tanrı’nın seçilmişlerini cennete götürme planının tamamlandığını belirtiyor. Aklanmış ve yüceltilmiş olan seçilmişler, Tanrı’nın tarih içerisinde kurtuluşu sağlama ve uygulama planının yolunu açabilen ve kurtuluş planını gerçekleştiren Kuzu’ya sonsuzluklar boyunca tapınacaklardır (Vahiy 5). Yeni Yeruşalim’de Baba Tanrı ve Kuzu taht üzerinde birlikte oturur ve sonsuza dek birlikte yönetirler (Vahiy 22:1,3). Ama bu yönetim, Tanrı ve imanlılar arasında aracılık egemenliğinin devamı niteliğinde değildir. Bu egemenlik daha çok aracılık döneminin ardından gelen hizmetkar-Rab ilişkisini temsil eder.

Pavlus ikinci geliş hakkında bizlere 1.Selanikliler 4:16-17’de Mesih’in bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten ineceğini öğretmektedir. Mesih’e iman ederek ölenler halihazırda dirilmiş olarak, İsa’yla beraber olacaklar ve yeryüzündeki bütün Hristiyanlar “göğe alınacaktır” (yani Rab’bi göklerde karşılamak üzere bulutlar içine alınıp götürülecekler). Böylece Mesih zaferle yeryüzüne dönerken O’na eşlik edecekler. Bazı kişiler Mesih’in ikinci bir “ikinci gelişi” olacağını ve üçüncü kez görünmesine kadar bir süreliğine bu dünyadan çıkacaklarını yani göğe alınacaklarını yaygın olarak kabul etmiştir. Ancak bu fikir Kutsal Yazılar tarafından desteklenmez.

Pavlus’un verdiği ayrıntılardan bazıları simgesel öneme sahiptir (borazan Tanrı’nın etkinliğine dikkat çeker, Mısır’dan Çıkış 19:16,19; Yeşaya 27:13; Matta 24:31; 1.Korintliler 15:52; bulutlar Tanrı’nın etkin varlığını belirtir, Mısır’dan Çıkış 19:9,16; Daniel 7:13; Matta 24:30; Vahiy 1.7). Buna rağmen Pavlus, konuşurken kelimeleri birebir anlamıyla kullanıyormuş gibi görünmektedir. Tarif ettiği olaylar hayal edemeyeceğimiz kadar karmaşık olsa da, Mesih’in gelişi hakkında ki bu sözleri olduğu gibi almalıyız.

Yeni Antlaşma’da Mesih’in iki gelişi arasında gerçekleşecek çokça olay belirtilir, ama Yeruşalim’in İ.S. 70 yılındaki düşüşü dışında (Luka 21:20,24) bu süreçte yaşanacağı söylenen öngörüler ayırt edici bir biçimde gerçekleşecek tekil olaylar yerine daha çok yaşanacak süreçlere işaret eder. Öyle ki İsa’nın ne zaman görüneceğine dair kesin bir tarih ortaya koymaz. Bu dönemde şunların yaşanacağı söylenir; diğer uluslara Müjde duyurulacak ve iman çağrısı yapılacak (Matta 24:14). Yahudiler Rab’bin egemenliğe geri getirilecekler (Romalılar 11:25-29, bu pasajda tüm halkın Rab’be dönüşü bekleniyor olabilir de olmayabilir de). Sahte peygamberler ve sahte Mesih’ler ya da Mesih karşıtları ortaya çıkacak (Matta 24:5,24; 1.Yuhanna 2:18,22; 4: 3). İmandan dönüş olacak ve Rab’be sadık olanlar sıkıntıdan geçecekler (2.Selanikliler 2: 3; 1.Timoteos 4:1; 2.Timoteos 3:1-5; Vahiy 7:13-14; krş. 3:10). Pavlus’un Selaniklilere verdiği sözlü öğretide açıkladığı kimliği belirsiz “yasa tanımaz adam” (2.Selanikliler 2:5) zamanı geldiğinde ortaya çıkacak (2.Selanikliler 2: 3-12). Eğer Vahiy 20:1-10’da bahsedilen bin yıllık dönem aslında Mesih’in ilk ve ikinci gelişi arasındaki dünyasal tarihi ifade ediyorsa o zaman dünyanın Hristiyan karşıtı güçleriyle Tanrı halkı arasında son bir güç mücadelesi olacaktır (ayet 7-9). Ancak bu verilerden belirli hiçbir tarih çıkarılamaz. İsa’nın ne zaman döneceği tam bir bilinmezdir.

Mesih’in dönüşü hem hayatta olanlar hem de ikinci geliş gerçekleşmeden önce ölenler için aynı şeyi ifade edecektir… Bu dünyadaki yaşamın sonu ve “iyi tanınan biriyle bilinmeyen bir ortamda” yaşamın başlangıcı (krş.Yuhanna 14:2-3). Mesih, o gün hazırlıksız yakalanan herkes için parousia’nın yani kraliyet ziyaretinin trajik bir felaket olacağını öğretir (Matta 24:36-51). Bunun yerine, Mesih’in gelmekte olduğu gerçeği sürekli aklımızda olmalıdır. Bu gerçek bizi şimdiki Hristiyan hizmetimizde teşvik etmelidir (1.Korintliler 15:58) ve Mesih’le buluşmaya her an hazırlıklı olarak ayık ve uyanık yaşamayı bize öğretmelidir (Matta 25:1-13).

Bu makale, J.I. Packer’ın Teoloji’ye Giriş Kitabının basitleştirerek okuma kolaylığı için düzenlenmiştir. Metinin orijinalini bu linkten bulabilirsiniz.